SELSKAPSRETT

Vårt team på selskapsrett har lang erfaring fra blant annet velrennomerte advokatfirmaer i Oslo. Vi legger stor vekt på å forstå klientenes virksomhet og produkter, og på å tilføre klientene verdi gjennom konstruktiv og aktiv rådgivning, både i løpende drift og ved oppståtte konflikter.   Vi bistår med alt fra stiftelser, transaksjoner, omstruktureringer og kapitalendringer, til spesifikk rådgiving innen bruke av aksjeloven f. eks, relatert til selskapsstyring, myndighetsmisbruk og uttak fra selskapet. Dessuten samarbeider teamet tett med advokater fra andre fagområder for å kunne gi mest mulig helhetlig rådgivning til lokale foretak.

Vår spisskompetanse

Ved privates oppstart av næringsvirksomhet må det gjøres et valg mellom enmannsforetak, aksjeselskap eller ansvarlig selskap (DA/ANS). For etablering av eierskap i fast eiendom, kan det i tillegg være aktuelt å vurdere andre typer eierformer, som eierseksjonssameie, ordinært sameie eller borettslag.

Valget av eierform kan blant annet ha stor betydning for eiers personlige ansvar for virksomhetens forpliktelser, for hvilken lovgivning som gjelder for virksomheten under driften, og for skattlegging både av overskuddet og gevinst ved senere salg/realisasjon. Type virksomhet, kapitalbehov, risiko og eiers tidsaspekt på eierskapet er blant momentene av betydning for valget.

Våre advokater kan gi trygg veiledning i valg av selskapsform, forskjellene på disse, samt bistå med utferdigelse av dokumentasjon for stiftelse og påfølgende registrering.

Ved kjøp og salg av selskaper vil man bevege seg inn i rettsområder som berører både generell kontraktsrett, kjøpsrett og selskapsrett.  Som selger er det viktig å være kjent med hvilket selgeransvar som følger av bakgrunnsretten dersom ikke annet avtales, og søke kvalifisert bistand til å få inn de viktige ansvarsbegrensningene i kontrakten. Våre advokater tilbyr god bistand i kontraktsutforming og forhandlinger, og håndterer oppgjøret på en trygg måte. Som kjøper kan det være uoversiktlig hvilket ansvar og forpliktelser som følger med selskapet, og bistand til en virksomhetsgjennomgang er ofte avgjørende viktig.  Denne kan opp- og nedskaleres i forhold til hvor omfanget og risikoen ved den virksomheten som kjøpes. Våre advokater kan tilby god oppfølging, samt bidra til å avtaleregulere de punkter hvor det er særlig viktig for kjøper å kunne gjøre mangelskrav gjeldende mot selger hvis forutsetningene for kjøpet svikter.

Enhver endring av aksjekapitalen i et aksjeselskap må følge lovbestemte krav til prosess, form og innhold for å være gyldig og lovlig gjennomført. Dette er derfor et område det er svært viktig å gjøre ting riktig. Ved fusjoner(sammenslåing av selskaper) og fisjoner (deling av et selskap) er det som regel svært viktig å i tillegg sikre seg at gjennomføringen kan skje uten å utløse skatt.

Våre advokater kan bistå rådgivning, og med utarbeidelse av all selskapsdokumentasjon knyttet til prosessen, og arbeider som regel i tett samarbeid med revisor for å sikre transaksjon som ikke utløser skatt.

Selskapslovene bygger på at eierne skal utøve sin myndighet gjennom vedtak i eierorganet. I aksjeselskap er dette generalforsamlingen, i ansvarlige selskaper kalles det selskapsmøtet. Eierorganet er overordnet selskapets styre, og har myndighet til ved flertallsvedtak å instruere selskapets styre, både generelt og i enkeltsaker i de fleste type saker.  Likevel er det lovenes normalordning at det er styret som har det overordnede ansvaret for ledelsen av virksomheten, og dette bygger på at styremedlemmene ved vervet er gitt den nødvendige tillit til å utføre oppgaven. Lovens system er at begrenset antall typer saker skal legges frem for, krever vedtak i generalforsamlingen. For eksempel  gjelder dette vedtektsendringer, herunder kapitalendringer, samt vedtakelse av årsberetning, årsregnskap, og valg.

Imidlertid opplever eierne/aksjonærene ofte i praksis et større behov for innsyn og mulighet til å påvirke viktige beslutninger enn det som følger av lovens normalordning. Det kan for selskapet og eierne være hensiktsmessig å utarbeide tydelige rammer for forventninger og prosess knyttet til dette.

Vi kan tilby advokater med betydelig erfaring innen selskapsstyring. Disse kan bistå med utforming av eierstyringsdokumenter, som sørger for at viktige informasjon legges frem for generalforsamlingen, at eierne gis mulighet til å påvirke viktige saker, og at eierne gis lik og samtidig informasjon. Våre advokater har lang erfaring med NUES (Norsk standard for eierstyring og selskapsledelse), og hvordan egnede deler av denne kan tilpasses mindre virksomheter. Vi kan i tillegg tilby selskaper god bistand i etablering av instrukser for styrer og daglig leder, formelle fullmaktsstrukturer og andre verktøy som sikrer en avklarende og god «styringsstreng» internt i selskapet, tilpasset virksomhetens omfang og risikoaspekter. I tillegg kan våre advokater bistå med å sikre at selskapets salgs- og innkjøpsprosesser skjer basert på et godt standardisert avtaleverk.

En aksjonæravtale er en frivillig inngått avtale mellom noen eller alle selskapets aksjeeiere, som sikrer partene rettigheter og eventuelt forpliktelser, som kommer i stedet for eller i tillegg til det som ellers måtte følge av aksjeloven. Vår anbefaling er at alle som vurderer å stifte et selskap sammen, eller å slippe inn nye eiere, bør vurdere behovet for en aksjonæravtale som forutsetning for å gjennomføre planene.  Ingen kan tvinges inn i en aksjonæravtale etter man er blitt aksjonær, men også i etablerte selskaper vil det ofte være gunstig å forhandle frem en slik avtale fordi det kan være fordelaktig for alle parter. Hvis man ikke gjør denne «øvelsen» bør man kjenne godt til aksjeloven og hva som gjelder uten en aksjonæravtale. Vår erfaring er at de færreste har slik oversikt.

 

Vi kan tilby erfarne selskapsrettsadvokater, med solid kompetanse på alle aspekter av aksjelovgivningen. Vi kan veilede i spørsmål om det bør på plass en aksjonæravtale, bistå partene i å forhandle den frem og utarbeide avtaleutkast. Slik rådgivning skjer i tett samarbeid med kunden, slik at vi får en god forståelse for hva om er verdidrivende og hvilken risiko kunden aksepterer. En aksjonæravtale kan f.eks ha som formål å sikre en mer balansert eierinnflytelse, forhindre at et knapt flertall treffer svært inngripende beslutninger, og å bidra til å sikre at alle aksjene har lik verdi. Ofte vil en aksjonæravtale derfor inneholde bestemmelser som regulerer styresammensetning, vetorettigheter/tilslutningskrav i styret, en styrking av fortrinnsretten ved emisjon, samt bestemmelser om rett og/eller plikt til å delta ved et salg av selskapet.

Spørsmål vi ofte får

Det er dessverre ikke mulig å gi et enkelt svar på dette, og det finnes ulike modeller for å beregne hva en kjøper kan være villig til å betale for selskapet. Målet er å komme frem til hva en kjøper vil stille av krav til avkastning på den kjøpesummen som betales for aksjene, og den vil presumptivt stå i forhold til omfanget og risikoen ved virksomheten. Desto mer risikoutsatt virksomhet, desto høyere avkastningskrav, hvilket påvirker kjøpesummen negativt. Kjøpesummen vil normalt justeres for større verdier i selskapet som ikke reflekteres i resultatet, f eks kontantbeholdning.

Våre advokater foretar normalt ikke selskapsverdsettelser, men har et nettverk som tilbyr slik kompetanse, og som vi kan tilby samordnet med vår øvrig bistand knyttet til salg av selskaper og virksomheter.

De fleste som ønsker å selge et selskap, har en oppfatning av hvem som er potensielle kjøpere og har ofte opprettet slik kontakt innen de søker advokatbistand.  Andre har opprettet dialog med meglerforetak som arbeider profesjonelt mot investormarkedet, og som kan tilby søk etter kjøpere. Vi har god erfaring med å bistå selger med å fremforhandle mer balanserte avtaler med meglere, da deres standardavtaler er lite selgervennlige og kostbare. I tillegg er det viktig å få klarlagt i avtalen hva som er meglers mandat, hva de skal utarbeide av salgsdokumentasjon og hvilken prisforventning selger har. Det er derfor viktig å søke advokat før avtale med megler inngås.

Når en eller flere potensielle kjøpere er identifisert er det som regel en budrunde, basert på en overordnet presentasjon av selskapet. Ved salg av mindre selskaper vil man deretter normalt sluttforhandle med en kjøper. Et viktig ledd på dette stadium, og anbefalt før bindende salgsavtale inngås, er tilretteleggingen for kjøpers due diligence av selskapet. Kjøper vil normalt ha behov for innsyn i juridiske forhold, finansielle og økonomiske forhold, samt eventuell tekniske gjennomganger av selskapets eiendeler.  

Våre advokater tilbyr full oppfølging av samtlige juridiske forhold, fra salgsstart til gjennomført oppgjør. Vi kan herunder rådgi og tilrettelegge i due diligence prosessen, bistår i forhandlinger og utforming av avtaleverk. Slik bidrar vi til en god prosess, hvor vår kundes risiko reduseres og tiden etter salget blir tryggere.

Veksling av innhold

Aksjonærene kan beslutte å oppløse og avvikle selskapet. Hvis det ikke lenger er næringsvirksomhet i aksjeselskapet kan det være hensiktsmessig at det slettes. Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt levere lovpålagte oppgaver.

For å kunne foreta avviklingen er det et vilkår at selskapets eiendeler er tilstrekkelige til å dekke dets forpliktelser.  Hvis ikke vil selskapets styre ha plikt til begjære oppbud til tingretten, hvilket betyr å begjære selskapet konkurs, dersom situasjonen ikke rettes.

Oppløsning og sletting av et aksjeselskap må gjøres i to trinn. Først må generalforsamlingen vedta oppløsning. Dette må meldes Foretaksregisteret, som utsteder et 6 ukers kreditorvarsel. Neste trinn er at generalforsamlingen godkjenner et avviklingsregnskap og beslutter sletting, som også må meldes Foretaksregisteret. Beslutningene krever tilslutning fra minst to tredeler, både av avgitte stemmer, og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Tiden mellom disse to trinnene kalles normalt avviklingsperioden, der styret forbereder avviklingen av selskapet. Avviklingsperioden skal være minst 6 uker og normalt ikke lenger enn 12 måneder.

Det er styret som har ansvaret for selve avviklingen av aksjeselskapet. I avviklingsperioden skal styret utarbeide en fortegnelse over virksomhetens eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og deretter gjøre opp en balanse med tanke på avviklingen. For revisjonspliktige selskap skal avviklingsregnskapet revideres, de selskap som har valgt bort revisjonsplikten trenger ikke å revidere avviklingsregnskapet.

Virksomhetens eiendeler må omgjøres i penger. Omgjøres eiendelene ved salg før avvikling, så skal det beregnes merverdiavgift så lenge virksomheten er merverdiavgiftspliktig. Gjenværende driftsmidler, eiendeler som ikke er solgt under avviklingsprosessen, anses overtatt av aksjonærene, og det skal beregnes merverdiavgift ved uttak.

Et eventuelt overskudd etter dekning av forpliktelsene skal utdeles til aksjonærene. Dette kan tidligst gjøres seks uker etter kunngjøring av avviklingen.

Ved fusjon overfører et eller flere selskap samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et overtakende selskap, og aksjonærene mottar oppgjør i form av aksjer i overtakende selskap i fusjonen. En fusjonsprosess må følge lovbestemte vilkår for innhold og form, før den kan gjennomføres.  I tillegg er det ofte en målsetting å unngå at fusjonen utløser skatt, og da må også vilkår for skattefri fusjon følges.  En fusjon vil ofte berøre ansatte, og arbeidsmiljøloven oppstiller en rekke krav som skal ivareta rettighetene til de ansatte i det overdragende selskapet. Fremgangsmåten ved fusjonen vil bero på hvilke selskaper som skal fusjoneres, om det en forenklet fusjon mellom mor-datterselskap, en fusjon mellom søsterselskaper eller en fusjon mellom uavhengige parter.  Felles for alle prosessene er at de  krever grundige forberedelser av selskapenes styrer, som har ansvaret for utarbeidelse av fusjonsplan, og at endelige vedtak å treffes av de fusjonerende parters generalforsamling med tilslutning fra 2/3 av stemmer og kapital. En fusjonsprosess vil i de fleste tilfeller ta minst 3-4 måneder å gjennomføre. Medvirkende til at dette tar lang tid, er at fusjon mellom aksjeselskap skal meldes til Foretaksregisteret, og utløser en kreditorfrist på 6 uker før den endelig kan registreres for gjennomføring.

Våre selskapsrettsadvokater kan, i samarbeid med revisor, tilby kvalifisert bistand i prosessen med gjennomføring av fusjon, herunder utferdigelse av all nødvendig dokumentasjon. Våre advokater innen arbeidsrett kan bistå med vurderinger av ansattes rettigheter i prosessen, og sørge for at overgangen av ansettelsesforhold skjer i henhold til arbeidsmiljølovens krav.

Våre fagressurser

HEIDI EKREM

Advokat / Partner

Heidi arbeider i alt vesentlig med forretningsjus, og har betydelige oppdrag innen kjøp og salg av virksomheter og fast eiendom, aksjonæravtaler, samarbeids- og utviklingsavtaler, energirett og telekom/bredbånd. Heidi har også mer enn 15 års erfaring med praktisk styrearbeid, blant annet innen råvaremarkedene (bank, energi, edelmetaller) og tjenesteyting.

GLENN VIDAR HEIA

Advokat / Partner

THOMAS NORGÅRD

Advokat / Partner

Relaterte artikler

Frokostmøtet for Grimstad Næringsforening

Tirsdag 17. april 2018 arrangerte Hald & Co frokostmøte for Grimstad Næringsforening, hvor det var over 50 medlemmer fra næringsforeningen tilstede. Advokatene Marianne Rodvelt og Ole Magnus Heimvik presenterte Hald & Co. Advokat Glenn Vidar Heia holdt foredrag om GDPR med fokus på hva de nye EU/EØS reglene vil bety for

Les mer »