KONTRAKTSRETT

Advokatfirma Hald har lang erfaring innenfor kontraktsrett- og avtalerett. Vi bistår store og mindre næringsvirksomheter, det offentlige og privatpersoner, og bistanden strekker seg over et bredt antall bransjer. Vår rådgivning strekker seg fra de helt enkle kontrakter, kontrakter innen disipliner som er strengt lovregulert, til omfattende skreddersømskontrakter i saker med stor avtalefrihet. Vi kan bistå i alle stadier av kontraktens «liv», fra taktiske vurderinger og forhandlingsfasen, til kontraktsutforming, konflikthåndtering/mislighold og tvisteløsning.

Vår spisskompetanse

 • Intensjon/opsjonsavtaler, utforming av term sheet
 • Joint venture/ulike typer samarbeidsavtaler
 • Utviklingsavtaler herunder FOU-kontrakter
 • Leieavtaler
 • Leasingsavtaler,
 • Låne- finansieringsavtaler
 • Kontrakter om kjøp og salg av varer, tjenester
 • Kjøp, salg og utvikling av fast eiendom
 • Entreprisekontrakter
 • Aksjonæravtaler
 • Kraftforvaltningsavtaler
 • Franchiseavtaler
 • Utarbeide standard leveringvilkår
 • Spesialtilpasninger i bransjestandardavtaler
 • Sponsoravtaler 

Vi tilstreber å utforme kontrakter som er verdiskapende for vår kunde, ved at vi bidrar til å løfte frem viktige problemstillinger og sikre løsninger som skal avdempe potensielle konflikter i fremtiden. Et godt samspill med kunden er derfor ofte viktig,  i tillegg til en god forretningsforståelse hos advokaten. Vi tilbyr spisset kompetanse innen en rekke bransjer, som gjør at i kan tilby den advokaten som passer for din sak.

Når du kontakter en av advokatene våre, vil vi bidra til at rett advokat settes på saken.  

Spørsmål vi ofte får

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk avtalerett at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Dette gjelder med noen unntak, hvor lovgiver har nedfelt krav om skriftlighet og noen ganger også formkrav , f. eks ved at den må bevitnes. Det viser seg imidlertid i praksis a det oftere oppstår uenighet om muntlige avtaler, både mht. om bindende avtale faktisk ble inngått og hva som ble avtalt. Muntlige avtaler vil ofte reise flere bevismessige problemstillinger, og det er den som hevder at en avtale er inngått som bærer bevisbyrden for at det er gjort. Vår anbefaling er derfor at i alle fall avtaler a en viss betydning, avtaler som er viktige for deg, bør du sørge for at gjøres skriftlig.

En opsjon innebærer en rettighet som rettighetshaver kan utløses frem i tid, etter avtaleinngåelsen. Det kan være en rettighet innenfor et hvilket som helst livsområde, for eksempel rett til kjøp eller salg av aksjer eller eiendom.  I den fleste opsjonsavtaler kan det være relevant å uere om følgende bør reguleres ;

 • om det eventuelt er vilkår som må oppfylles før opsjonen kan utløses, evt. eksterne betingelser
 • om opsjonen må utøves fullt ut eller om den kan deles opp
 • om opsjonen kun kan utøves en gang eller flere ganger
 • frister for opsjonsutøvelse (tidligste og seneste frist)
 • pris og evt. prisregulering
 • formkrav til hvordan opsjonsutøvelse skal meldes og innhold i meldingen
 • tidspunkt for påfølgende gjennomføring og evt. overdragelsesvilkår
 • om opsjonen i seg selv kan overdras

Hald tilbyr erfarne advokater som, innenfor det aktuelle saksområde, kan bidra til at dine interesser varetas optimalt, at opsjonsavtalen sikres den nødvendige forutsigbarhet for partene og at an unngår seere konflikter.

I de aller fleste tilfeller vil de n annen parts kontraktsbrudd/mislighold gi rett til visse misligholdsanksjoner. Det må likevel i alle tilfeller vurderes helt konkret om misligholdets art og omfang kvalifiserer til bestemte sanksjoner.  Er du forbruker, har lovgiver etablert en rekke ufravikelige rettigheter på mange saksområder. Eksempler på dette er Forbrukerkjøpsloven og Bustadoppføringslova, som sikrer kjøpers rettigheter til retting, prisavslag, erstatning og heving. Imidlertid er lagt de fleste livsområder omfattet av avtalefrihet,  slik at rettighetene ved kontraktsbrudd beror på en tolking av den konkret inngåtte avtalen, ofte med lovregulering, standardavtaler og/ eller ulovfestet kontraktsrett som rettslig «bakteppe».

Hvis du mener at den annen part bryter avtalen bør du ikke vente lenge med å i beskjed i form av en skriftlig reklamasjon, for rettigheter kan ellers tapes. Våre advokater kan bistå deg med vurdering av misligholdet, dets alvorlighet, sikre overholdelse av reklamasjonsfrister og i samråd med kunden velge den sanksjon som er berettiget og egnet for saken.  Saken kan følges tett opp i det videre forløpet, herunder tilbys bistand i tvisteløsning.

Våre fagressurser

HEIDI EKREM

Advokat / Partner

Heidi arbeider i alt vesentlig med forretningsjus, og har betydelige oppdrag innen kjøp og salg av virksomheter og fast eiendom, aksjonæravtaler, samarbeids- og utviklingsavtaler, energirett og telekom/bredbånd. Heidi har også mer enn 15 års erfaring med praktisk styrearbeid, blant annet innen råvaremarkedene (bank, energi, edelmetaller) og tjenesteyting.

BJØRN RENER-LARSEN

Advokat / Partner

THOMAS NORDGÅRD

Advokat / Partner

GLENN VIDAR HEIA

Advokat / Partner

OLE PETTER STIGE

Advokat / Partner

Relaterte artikler