ARV OG SKIFTE

I tillegg til lang erfaring innenfor arverett og skifte, har våre advokater også bred kompetanse innenfor tilgrensende fagfelt, som for eksempel forsikrings-/pensjonsrett, familierett og odelsrett.  Dette gjør at vi kan se problemstillinger i en helhetlig sammenheng og finne frem til gode løsninger tilpasset den konkrete situasjon.

Vi representerer ofte parter i arve- og ektefelletvister ved forhandlinger og prosedyre. Flere av våre advokater har lang erfaring som offentlig oppnevnte bobestyrere ved offentlig skifte.

Vår spisskompetanse

Arven etter deg fordeles etter loven eller testament. Du bør vite om du har behov for å skrive testament. Dette avhenger av flere forhold, eksempelvis familieforhold eller egne ønsker.. Når testament skal skrives er det strenge formkrav. Det er også regler som kan begrense din testasjonsfrihet. Vi har lang erfaring i å skrive testament ut fra klientens behov samsvarende med de ulike krav lovverket stiller.  Vi oppretter også gjensidige testament og arvepakter. 

Særkullsbarn, gjengifte og nytt samboerforhold er vanligere i våre dager enn tidligere. De nye familiekonstellasjonene medfører at det er flere arverettslige hindre og begrensinger, men også flere muligheter. Vi rådgir i slike situasjoner, og bidrar til at du får den løsningen som er optimal for deg og de du står nærmest, som ektefellen, samboeren eller barna.

Dette vil være greit for det tilfellet at du/dere skulle bli kognitivt svekket. Med en fremtidsfullmakt vil det være mye enklere å håndtere økonomiske og personlige behov for den som er blitt svekket. En slik fullmakt kan også gi mulighet for salg av bolig eller fritidseiendom, og fordeling av arv. Dette kan man få til uten at vergemålsenheten må kobles inn.

Mange ønsker å planlegge arveovergangen. Kanskje skal det foretas et generasjonsskifte for eiendommen eller bedriften mens du lever. Kanskje skal det skje etter din bortgang. Du lurer kanskje på om barna har krav på å bli behandlet likt, eller om du kan gjøre gjennomtenkte forskjeller. Vi rådgir mange med tanke på hvilke disposisjoner de skal/bør gjøre og når. Skal noe gjøres nå eller skal det vente til etter min bortgang?

Vi gjennomfører til enhver tid mange arveoppgjør. Dette i henhold til oppnevning som bostyrer ved tingretten, testamentsfullbyrder eller etter fullmakt fra alle arvingene. Dette letter din situasjon. Uenighet eller motsetningsforhold mellom arvingene forebygges eller dempes. Vi representerer tidvis også enkeltarvinger. Flere av våre advokater er faste bostyrere ved Agder tingrett. 

Under uskifte er det flere rådighetsbegrensninger. Arven etter førstavdødes ektefelle forvaltes av den lengstlevende. Barna har da et visst vern etter loven. Lurer du som gjenlevende på hva du har lov til å gjøre, eller lurer du som arving på om lengstlevende har krenket uskiftereglene til din/barnas skade, kan vi gi råd. Vi gir forebyggende råd, råd når en foretatt disposisjon skal vurderes og bistår som prosessfullmektig ved rettssak knyttet til disposisjoner fra uskiftebo

Vi bistår regelmessig i ulike typer arvetvister, ved forhandlinger og i rettssaker.

Spørsmål vi ofte får

Dette er et «problemområde». Mange sitter i uskiftet bo. Der ektefellene hadde flere barn, vil det ofte bli spørsmål knyttet til gaver, eiendomsoverføring e.l. til en av flere arvinger. Det er spørsmål om disposisjonen er gyldig, om den må gjøres om eller om de øvrige har krav på tilsvarende verdier. Vi gir ofte forebyggende råd til gjenlevende ektefelle eller livsarvinger, vi rådgir når disposisjon er foretatt og vi representerer parter ved tvist for domstolene.

Mange vil ha en betydelig fordel av å skrive fremtidsfullmakt. Man kan sikre at den ”gjenværende” i forholdet får en mye friere stilling uten å koble inn det offentlige apparatet (vergemål) og man kan sikre at økonomiske og personlige behov blir tilfredsstillende dekket. Det kan også legges opp til forenklet prosedyre ved eiendomsoverføring når den vergetrengende er kommet på institusjon eller ved arvefordeling.

Vi rådgir ofte familier som ønsker å fordele sin formue og sine eiendommer. Ofte ønsker foreldre å involvere barna og finne frem til en løsning som enten gjennomføres nå eller ligger fast for fremtiden, når foreldre e er gått bort. Vi skriver avtaler, testamenter eller såkalte arvepakter (der også barna kan forplikte seg) som regulerer fremtidige arveoppgjør. Dette virker tillitsskapende mellom de involverte, og bidrar til ro om forhold som ellers ville være egnet til å skape uro eller misnøye.

Våre fagressurser

BJØRN RENER-LARSEN

Advokat / Partner

Bjørn er leder av firmaets faggruppe for arv og skifte og har 20 års erfaring innenfor de privatrettslige områder. Hans fremste felt er rådgivning og bistand innenfor arv og generasjonsskifte.

Relaterte artikler

Forslag til ny arvelov

Forslag til ny arvelov Regjeringen la den 22. juni 2018 frem forslag til ny arvelov der regjeringens mål er å tilpasse arveloven til dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av

Les mer »