Advokatfirma HALD

er et av regionens største advokatfirmaer med kontor i Arendal og med avdeling i Grimstad. Våre 15 advokater har en sammensatt bakgrunn fra offentlig forvaltning og domstoler, større advokatselskaper og annen forretningsvirksomhet.

Redigert på nytt

Priser og betingelser

Advokatfirma HALD tilbyr faglig kvalitet på en effektiv måte og til en konkurransedyktig pris.

For våre tjenester faktureres arbeidet på timebasis. I enkeltsaker, og ved forespørsel vil vi kunne gi en avtalt pris eller et prisoverslag om saken/sakens karakter tilsier det. 

Konkret sats for oppdraget innenfor intervallet avtales konkret og fremgår også av vår oppdragsbekreftelse. I en del tilfeller er det også aktuelt å ta betalt for sekretærarbeid.

Ytterligere opplysninger knyttet til våre priser og vilkår fremgår av vår oppdragsbekreftelse som sendes ut i tilknytning til oppstart av et oppdrag, eller ved å rette et spørsmål til ansvarlig partner/advokat.

 

Eks. mvaInkl. mva
Partnerkr 1 850 – 2 600kr 2 313 – 3 250
Ansatt advokatkr 1 700 – 2 300kr 2 125 – 2 875
Advokatfullmektigkr 1 500kr 1 875
Kontormedarbeiderkr 700kr 875
Saker etter offentlig salærsats
– gjeldene sats p.t.
kr 1 180kr 1 475
Konkursbo
– gjeldene sats p.t.
kr 1 995kr 2 494
Dødsbo
– gjeldende sats p.t.
kr 2 000kr 2 500
Samarbeidspartner/salæravtaler
følger de fastsatte rabattavtaler
mellom samarbeidspart
og HALD

Del II: Alminnelige betingelser

1. Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke del).

Disse alminnelige betingelser gjøres tilgjengelig for klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten umiddelbart tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av oppdrags­avtalen, domstolloven, advokat­forskriften, regler for god advokat­skikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

Alle advokater og advokat­fullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokat­virksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokat­foreningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

2. Etablering og gjennomføring av oppdraget

Oppdragets beskrivelse fremgår av DEL I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen.

Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjons­kontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjons­kontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredje­personer.

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokat­firmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. Salærberegning/fakturering

Advokatene har kompetanse på ulike områder og forskjellig erfaringsbakgrunn. Dette reflekteres i vedkommende advokats timepris.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Timepris for det aktuelle oppdraget og veiledende timesatser for firmaets medarbeidere fremgår av oppdragsbekreftelsens DEL I. Timeprisene kan bli endret underveis i oppdraget, og satsene justeres hvert årsskifte. I tillegg til honorarkravet kommer merverdi­avgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Med mindre annet er skriftlig avtalt skal ikke estimater på honorar, sakskostnader mv. anses som et bindende prisestimat eller en fastprisavtale. Klienten er fullt ut ansvarlig for vårt fulle salær selv om det skulle overstige estimatet.

Medgått tid til de ulike arbeidsoppgaver som inngår i oppdraget, herunder telefon­samtaler, inngående/utgående e-post, vil bli registrert med en minstetid på 0,25 time (15 min) med hensiktsmessig spesifikasjon.

Dersom klienten er omfattet av noen av de avtaler vi har med organisasjoner/selskap som gir rett til rabatt på vårt salær må klienten uttrykkelig opplyse om dette innen 14 dager etter oppdraget er påbegynt. Dersom dette ikke gjøres bortfaller retten til rabatt. 

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesial­kompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

I tillegg til salærkravet vil fakturaer kunne omfatte ordinære utlegg på saken, blant annet reise- og oppholdskostnader, bruk av budtjenester, rettsgebyrer og gebyr til offentlige myndigheter, søk i databaser, kostnader til sakkyndige, vitnegodtgjørelser m.v. For reise- og oppholdskostnader vil det bli krevd refusjon av faktiske utlegg etter statens satser. Til dekning av ikke ubetydelige utgifter til kopiering, saksmapper, porto mv, vil advokatfirmaet foreta avregning av faktiske kostnader.

Klienten er ansvarlig for mot­partens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser og purregebyr.

Dersom fristen for betaling ikke overholdes, kan firmaet dessuten:

  • Avbryte all ytterligere oppdrags­utførelse i det aktuelle oppdraget og i andre oppdrag for klienten,
  • Utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer mv, og/eller
  • Motregne i innestående på klient­konto dersom det er anledning til det i hht gjeldende regelverk.

4. Forskuddsbetaling

Firmaet har rett til å kreve forskuddsbetaling av salær, utlegg og andre omkostninger som kan påløpe i forbindelse med oppdraget. Slikt forskudd plasseres på klientkonto og behandles som klientmidler. Forskudds­betaling kan benyttes til motregning av våre fakturaer, men vil ikke bli benyttet på annen måte uten instruksjoner fra klienten. Ved manglende forskudds­betaling kan vi frasi oss oppdraget eller stanse saksbehandlingen. Påløpte renter av klientmidler ut over det som etter gjeldende regelverk kan beholdes av firmaet, utbetales til klient ved avslutning av oppdraget eller etter nærmere avtale.

5. Ekstern dekning av salærkostnader

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

Klientens eventuelle rettshjelps­forsikring, innboforsikring, reise­forsikring eller andre forsikrings­ordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikrings­avtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens deknings­omfang.

Også når klienten har slik rettshjelpsdekning, vil vårt arbeid bli avregnet etter de alminnelige salær­beregningsprinsipper inntatt i vilkårene som gjelder for oppdraget. 

Klienten er følgelig fullt ut ansvarlig for vårt salær, og vårt krav er ikke begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å dekke.  Klienten plikter å selv kontakte sitt forsikringselskap og søke refusjon under rettshjelpsdekningen. 

6. Ansvar

Våre advokater er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring, org.nr. 995 568 217, med adresse: Gjensidige Forsikring, postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Vårt ansvar er likevel oppad begrenset til det femdobbelte av fakturert honorar for fullført oppdrag, eventuelt av påregnelig honorar i tilknytning til det aktuelle oppdrag.

Ansvaret skal under enhver omstendighet ikke overstige den lovpålagte ansvarsbegrensning, som p.t er kr. 8 millioner p.a.

Våre advokater er heller ikke ansvarlig for:

  • Indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, følgeskader, tapt goodwill, tapt driftstap, tap av data,
  • Feil begått av eksterne rådgivere som bistår med oppdraget,
  • Tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering som på forhånd er gitt av sakens mulige utfall.

Våre advokater er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Bankenes sikringsfond garanterer ikke for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokat­firma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil vi treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

Krav mot oss kan kun reises mot Advokatfirma Hald & Co DA og den eller de personer som er angitt som ansvarlig partner (deltaker) for oppdraget, og således ikke mot noen ansatt eller annen deltaker.

7. Behandling av informasjon

Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive person­opplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven.

Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk data­kommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saks­dokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot dekning av rimelige utgifter for å fremskaffe, tilrette­legge og oversende dokumentene.

8. Klage

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller en av firmaets partnere. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinær­utvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irette­settelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokat­foreningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

9. Revisjon av oppdragsvilkår

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

10. Behandling av personopplysninger i Advokatfirmaet Hald & Co

Som klient av Hald & Co eller som kontaktperson hos klient behandler Hald & Co personopplysninger om deg. Nedenfor finner er det inntatt informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Hald & Co ved daglig leder.

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan saksansvarlig advokat som fremgår av oppdragsbekreftelsen eller Hald & Co’s daglige leder kontaktes.

Opplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem klienten er og hvilken type sak/oppdrag vi bistår i. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet

Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Hald & Co pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).

Sakshåndtering

Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.

Informasjon om motparter og andre tredjeparter

Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

Straffedommer og lovovertredelser

I tilfelle det håndteres straffesaker eller saker hvor det kan forekomme lovovertredelser, behandles det personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.

Lagring/oppbevaring av saksdokumenter

Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.

Fakturering

Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.

Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger knyttet til klienter blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Hald & Co bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen og at disse ikke bruker opplysningene til egne formål.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer kun personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Rettigheter ved behandling av personopplysninger

Den som vi behandler personopplysninger om, har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene. Denne har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Det finnes mer informasjon om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk rettighetene må den som vi behandler personopplysninger om ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på henvendelser så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Det er en forutsetning at identiteten til den som retter forespørsler kan bekreftes, for å forsikre om at vi kun gir tilgang til personopplysningene til den som har rett til opplysningene.

Klager

Mener den som vi behandler personopplysninger om at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan det klages til Datatilsynet. Mer finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Vi vil da informere om disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Kvalitetssikring

Advokatfirma Hald & Co er sertifisert iht Norsk Standard 9001:2015, og har kvalitetsrutiner for å sikre at våre klienter får best mulig bistand av juridiske tjenester. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss selv og våre kvalitetsrutiner og setter pris på tilbakemelding fra våre klienter. Vår kvalitetspolicy er tilgjengelig på våre nettsider og kan også oversendes på forespørsel. 

Medlemskap og sertifikater

Advokatfirma HALD er medlem av advokatnettverket Eurojuris Norge, Advokatforeningen og er sertifisert etter ISO 9001.

HALD er medlem av advokatnettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris.

Les mer på Eurojuris Norges hjemmeside. 

 

 

 

Advokatene i HALD er medlem av Den Norske Advokatforening. Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger.

Vi har avtaler med

Vi har samarbeidsavtaler med NHO og Huseiernes Landsforbund.

Eurojuris Norge har inngått samarbeidsavtale med NHO, som innebærer at vi gir alle NHO-medlemmer prioritert oppfølgning og blant annet en rabatt på vår ordinære timesats.

HALD har samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund, som gir deg som kunde en fast rabatt på våre ordinære timesatser, samt den første halvtimen gratis.

Vi tilbyr også egne rammeavtaler for små og store bedrifter. Flere kunder har valgt en slik samarbeidsavtale for å få en optimal oppfølging.

Historien vår

Advokatfirma HALD ble etablert i 1969 og er i dag et av Sørlandets største advokatkontorer med spisskompetanse innenfor de fleste fagområder.

Da advokatene Ulf Onsrud og Christen Toft i 1969 overtok advokatvirksomheten etter advokat Søren Hilmar Kløcker hadde han, og før det hans far, drevet advokatfirmaet i en årrekke – siden lenge før andre verdenskrig. Advokatfirma HALD er i dag ett av Sørlandets største advokatfirma.

 

Fimaet har beholdt sitt navn etter advokat Anders Hald som var partner i firmaet fra 1980 til 2012. Advokatfirma HALD er i dag 19 ansatte og hovedkontoret ligger på Torvet i Arendal.

Firmaet har hatt og har sin advokatvirksomhet først og fremst innenfor den sivilrettslige del og da som allmenjuridisk praksis med hovedtyngde innen næringslivet, bobehandling, bygnings- og entrepriserett, arbeidsrett, faste eiendommers rettsforhold m.v. Firmaets medarbeidere har i sitt arbeid et høyt fokus på kvalitet, og er i sitt arbeid opptatt av å opptre hederlig og etterrettelig.