Erstatning og forsikring

Vi tilbyr veiledning til skadelidte om hvordan man fremsetter et erstatningskrav overfor forsikringsselskaper og andre skadevoldere, samt hvilke forhold man bør være oppmerksom på. Våre advokater har betydelig erfaring innenfor forsikringsrettslig rådgiving, tvisteløsning samt prosedyre for domstolene.

Vi kan bl.a. bistå med:

Personskader (yrkesskader, trafikkskader, pasientskader).

Tingsskader (f.eks. brannskader, vannskader, utmåling m.m.).

Forsikringstvister, herunder avslag på dekning og utmåling av erstatning.

Ansvarssaker og regresskrav fra forsikringsselskap.

Den juridiske siden av slike saker er ofte komplisert og det er mange muligheter for å gjøre feil som fører til at man taper sine rettigheter. Vi gir gjerne råd om hva forsikringen faktisk dekker, hvilke rettigheter og plikter du har og hvilke frister du må overholde. I personskadesaker bistår vi selvsagt med beregning av erstatningskrav og det som du ellers har behov for. Med profesjonell og riktig håndtering av slike saker er vår erfaring gjennomgående at erstatningssummen blir høyere.

Dersom det oppstår en tvist mellom deg og forsikringsselskapet, vil din hus/-innboforsikring som regel dekke de utgiftene som du har hatt til advokat, men du må selv dekke en egenandel. I personskadesaker dekkes advokatutgiftene av det ansvarlige forsikringsselskap, i like stor grad som de andre utgiftene man er påført pga personskaden. Dette kan vi avklare for deg.

Vi oppgir gjerne referanser på forespørsel.

Kontaktpersoner:

MO
Magne Olsen
Advokat / Partner
English