Advokatfirmaet Hald & Co tilbyr tjenester til

bedrifter, privatpersoner og det offentlige

Vår målsetting er å tilby høy kompetanse til en fornuftig pris. Vi bistår med rådgivning, forhandling, tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Våre medarbeidere har spisskompetanse innen ulike juridiske fagfelt. Vi tilbyr bistand innen følgende fagområder:

ARBEIDSLIV

Våre advokater har lang og bred erfaring innenfor hele fagfeltet, og vi legger vekt på å ha en praktisk tilnærming i vår bistand. Vi tar oppdrag for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

ARV OG GENERASJONSSKIFTE

Vi bistår med rådgivning i alt fra opprettelse av ektepakter, bistand i forbindelse med arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament samt planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte.

EIENDOM OG ENTREPRISE

Fagområdene eiendom og entreprise er et av våre viktigste arbeidsfelt. Vi har bred kompetanse innenfor feltet og bistår både privatpersoner og selskaper med rådgivning, forhandling og prosedyre.

ERSTATNING OG FORSIKRING

Våre advokater har lang erfaring på dette fagområdet . Vi tilbyr veiledning til skadelidte om hvordan man fremsetter et erstatningskrav overfor forsikringsselskaper og andre skadevoldere, samt hvilke forhold man bør være oppmerksom på.

FAMILIE OG BARN

I tillegg til den juridiske kompetanse kreves det på dette området ofte en menneskelig innsikt og evnen til å møte klientens behov. Våre advokater har lang og bred erfaring med å bistå i disse saker.

KONTRAKTSRETT OG KJØPSRETT M.V.

Vi bistår med utforming av kontrakter, forhandlinger og i tvister. I saker om kjøp og salg bistår vi bl a ved krav etter feil, mangler og forsinkelser.

KONKURSRETT, BOBEHANDLING, PENGEKRAV M.V.

Vi kan bistå ved refinansiering, gjeldsforhandlinger, oppbud/konkurs og ved forfølgning av pengekrav/tvangsinndrivelse.

Flere av firmaets advokater påtar seg verv som bostyrere.

MARKEDSRETT, KONKURRANSERETT OG IMMATERIALRETT

Vi bistår bl a med saker etter markedsføringsloven, for eksempel produkt- og konseptetterligning, villedende markedsføring, brudd på konkurranselovgivningen, varemerkesaker, opphavsrettigheter, mv.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert, og det kan få drastiske følger om reglene brytes. Firmaet har advokater med spisskompetanse på området. Vi bistår gjerne i en tidlig stadium for å forebygge at tvist oppstår.

PLAN- OG BYGNINGSRETT

Firmaet har advokater med lang erfaring og spesialkompetanse på området. Vi bistår bl a i byggesaker, klagesaker mot bygningsmyndigheter, ved utarbeidelse av reguleringsplan og kommuneplan samt ved utbygningsavtaler for kommuner og utbygger.

STRAFFERETT

Vi påtar oss forsvareroppdrag for domstolene, bistand for personer på etterforskningsstadiet, mv samt oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede.

SELSKAPSRETT & CORPORATE

Vi tilbyr bistand ved etablering av selskap, bistand ved selskapsrettslige prosesser, for eksempel fusjon, fisjon, oppkjøp og salg av virksomhet, oppløsning, avvikling, generasjonsskifte, mv.

English